Poradnik Działkowca

Poradnik DziałkowcaCo wolno działkowcowi, a za co może stracić działkę

19 stycznia wchodzi w życie nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Określa ona między innymi prawa i obowiązki działkowców. Zobacz, do czego masz prawo w ogródku działkowym, a czego nie powinieneś robić, bo grozi np. wygaśnięciem prawa do działki.

 

Jak można nabyć prawo do ogródka działkowego?

Ustanowienie prawa do działki nastąpi na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Umowa ta będzie podpisywana pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną.

Umowę będzie można podpisać również z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Umowa nie będzie mogła być podpisana w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki.

Przy ustanowieniu prawa do działki będzie uwzględniane m.in. miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nią.

 

Czy działkowiec może przenieść prawa do działki?

Działkowiec będzie mógł przenieść na podstawie umowy prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z notarialnie poświadczeniem. Skuteczność przeniesienia praw do działki będzie zależała od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe.

Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki będzie mogła nastąpić z ważnych powodów.

 

Kiedy czynsz za działkę, a kiedy bezpłatne użytkowanie?

Stowarzyszenie ogrodowe będzie mogło oddać działkę w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.

Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiąże się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiąże się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegania regulaminu oraz uiszczania opłat ogrodowych.

Umowa będzie mogła określać wysokość czynszu albo sposób ustalenia wysokości czynszu oraz termin jego płatności, jedynie w przypadku gdy stowarzyszenie ogrodowe ma obowiązek uiszczania na rzecz właściciela gruntu opłat z tytułu użytkowania albo użytkowania wieczystego nieruchomości zajmowanej przez rodzinne ogródki działkowe.

 

Jaką formę powinna mieć umowa?

Umowa będzie musiała mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Na wniosek działkowca, dzierżawa działkowa będzie ujawniona w księdze wieczystej.

 

Za co działkowiec będzie musiał płacić?

Działkowcy będą mieli obowiązek partycypować w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnych ogródków działkowych w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych.

Zasady pokrywania kosztów określi statut. Na koszty funkcjonowania rodzinnych ogródków działkowych złożą się m.in. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne. Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe przedstawi działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.

Działkowcy będą mieli prawo zakwestionować podwyżkę opłat ogrodowych, składając pozew do sądu o ustalenie, że podwyżka jest niesłuszna albo jest zasadna, lecz w innej wysokości.

 

Co z urządzeniami na działce nabytymi przez działkowca?

Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca będą stanowiły jego własność.

W razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi będzie przysługiwało wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem.

 

Czy na działce można mieszkać lub prowadzić działalność?

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych przyjmuje, że działką jest obszar o powierzchni, która nie przekracza 500 mkw. Na terenie działki będzie obowiązywał zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej.

 

Czy w ogrodzie działkowym można postawić altanę?

Na terenie działki nie będzie mogła znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W myśl tego przepisu, nie wymaga pozwolenia na budowę budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.

Jeżeli działkowiec wybuduje na działce altanę o wyższych parametrach lub inną niegodnie z prawem, stowarzyszenie ogrodowe zgłosi naruszenie do organu administracji. W razie stwierdzenia naruszenia, będzie można rozwiązać umowę z działkowcem.

 

Polecamy: Nowa ustawa o ogrodach działkowych w pigułce

 

Czy z ogródka będzie można usunąć drzewa lub krzewy

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się w ogródkach wydawane będzie na wniosek:

stowarzyszenia ogrodowego – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego;

działkowca – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z działki.

 

Co to są stowarzyszenia ogrodowe?

Działkowcy lub osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy działkowej będą mogli zrzeszać się w stowarzyszeniach ogrodowych w celu zakładania i prowadzenia ogródków działkowych oraz obrony swoich interesów i reprezentacji.

Stowarzyszenie ogrodowe nie będzie mogło odmówić przyjęcia w poczet członków działkowca mającego prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym prowadzonym przez to stowarzyszenie, jeżeli działkowiec odpowiada wymaganiom statutu.

Wystąpienie ze stowarzyszenia ogrodowego nie będzie mogło powodować jakichkolwiek negatywnych skutków dla działkowca i przede wszystkim nie będzie mogło prowadzić do rozwiązania umowy i pozbawienia go prawa do działki.

 

Kiedy działkowiec może stracić prawa do ogródka działkowego?

Wygaśnięcie praw do działki może nastąpić na skutek:

rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo upływu terminu wypowiedzenia;

śmierci działkowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej;

likwidacji rodzinnych ogródków działkowych lub jego części, na której znajduje się działka;

w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

Kiedy stowarzyszenie ogrodowe wypowie działkowcowi umowę?

Stowarzyszenie ogrodowe będzie mogło wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub

spóźnia się z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

 

Czy działkowiec może się odwołać od wypowiedzenia?

Działkowiec będzie miał prawo złożyć pozew o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne albo o przywrócenie prawa do działki na poprzednich warunkach w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy nastąpiło z naruszeniem przepisów ustawy, sąd orzeknie o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu prawa do działki na poprzednich warunkach.

 

Czy działkowcy będą mogli pozwać stowarzyszenie ogrodowe

Działkowcy będą mieli prawo złożenia pozwu do sądu przeciwko stowarzyszeniu ogrodowemu o stwierdzenie nieważności regulaminu rodzinnych ogródków działkowych lub jego zmian w razie ich sprzeczności z omawianą ustawą.