Nasza Historia

Nasza HistoriaHistoria Rodzinnych Ogrodów  Działkowych  BAŻANT

 

Przemiany polityczne oraz społeczno-gospodarcze w XIX wieku spowodowały rozwój demograficzny miast i m.in. pojawienie się w nich ogródków działkowych, spełniających funkcje gospodarcze, zdrowotne i społeczne.  We Wrocławiu pierwsze ogródki działkowe o charakterze tymczasowym zakładano w latach 40. XIX w.
Na początku XX w. zaczęto zakładać we Wrocławiu ogródki o dojrzałej kompozycji
i rozbudowanych funkcjach (np. ogródki na Polach Stawowych – 1901 r., ogródki na Przedmieściu Odrzańskim i Piaskowym – 1906 r.). Przy dużych zakładach przemysłowych zakładano ogródki pracownicze, a przy szkołach – ogródki szkolne, uprawiane przez uczniów. W czasie I wojny światowej powstawały wojenne ogródki warzywne o charakterze żywicielskim. Po I wojnie światowej skrystalizowała się idea ogródków stałych, będących istotnym elementem zieleni miejskiej i planu miasta.
W latach 20. ogródki stałe zaczęto w systemowy sposób wprowadzać do planów Wrocławia. Na przełomie lat 20. i 30. zaczęto projektować i realizować liczne założenia stałe, o regularnym planie i jednolitej zabudowie (np. ogródki na Tarnogaju i na Kowalach). Stałym ogrodom działkowym starano się nadać charakter założeń publicznych. Zakładano je przy parkach miejskich, projektowano je także na terenie większych założeń sportowo-rekreacyjnych – tzw. Parków Ludowych (np. Parki Ludowe na Popowicach i Gajowicach). W okresie kryzysu lat 30. zakładano stałe ogródki działkowe z altanami mieszkalnymi dla bezdomnych i bezrobotnych (np. osiedla działkowe na Księżu Małym i Osobowicach).

W 1948 powstaje Wrocławski Związek Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych. Ujmuje się w ramy organizacyjne istniejące już Ogrody Działkowe, doskonali się metody i formy pracy programowej. Prowadzi się intensywne szkolenia.
W grudniu 1982 r.   Wrocławski  Kombinat   Ogrodniczy w porozumieniu
z ówczesnym  Naczelnikiem   Dzielnicy Psie  Pole  postanowił  wyrazić zgodę na przekazanie  15ha   gruntów użytkowanych przez Zakład Ogrodniczy Wrocław Psie  Pole z przeznaczeniem na pracownicze  ogrody działkowe.W sierpniu 1983 r.  nastąpiło sformalizowanie przekazania gruntów, powierzchni geodezyjnej

–   Obręb Wrocław  – Psie Pole, Ark

– działka   nr  10, 6 –  5,3612

– działka   nr 12,3 –   1,0834  ha

– Obręb Wrocław  –   Zakrzów, Ark.

– działka  nr 13/2  –  0,98 ha

Polski Związek Działkowców przejął władzę nad gruntami przy dużym poparciu przez Wojewodę Wrocławskiego. Planowano   wówczas, Stronę B  Ogrodu – teren leżący wzdłuż torów miano traktować czasowo z uwagi na projektowane wówczas drugiej  pary torów. Planowano również wydzielić pas  terenu o szerokości 30 m
dla przejścia pieszego  od projektowanego przystanku  kolejowego  w Zakrzowie,
do zakładów przemysłowych i osiedla  mieszkaniowego w Zakrzowie.
Od października 1983 r. odbywały się spotkania w sprawie przekazanie terenów ornych Wrocławskiego Kombinatu  Ogrodniczego przy ul. Bierutowskiej.
25 lipca 1984 r.  Naczelnik Dzielnicy Wrocław  Psie Pole wydał Decyzję Administracyjną o podziale gruntów stanowiących  własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu Wrocławskiego Kombinatu Ogrodniczego, gruntów  leżących w obrębie Zakrzów i Psie Pole przy ul. Bierutowskiej – zgodność powyższego podziału gruntów zatwierdziło Decyzją  Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 1984 r.
– i przekazano  Wojewódzkiemu  Zarządowi Polskiego Związku Działkowców
na urządzenia  pracowniczych  ogrodów  działkowych.

Zakłady pracy:   PZL-Hydral;   Mostostal,   Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Północ”, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego; Zakład Usług Socjalnych Urzędu woj. We Wrocławiu-   w dbałości o potrzeby swoich pracowników  w zakresie wypoczynku  zawierali po kolei z każdym z  zakładów  pracy umowy  patronackie.   Umowy patronackie  z jednej strony zobowiązywały  Woj. Zarząd  PZD do udostępnienia użytkowania działek przez pracowników i emerytów  tych  zakładów, z drugiej zaś strony zobowiązywały się do wykonywania potrzebnych  prac na rzecz ogrodu.

W marcu 1987 r. Wrocławskie Przeds. Konstrukcji Stalowych  Mostostal   – podjął pisemną deklarację o przystąpieniu w tym roku do budowy ogrodzenia w obrębie terenu A, B a nawet C . Już w listopadzie 1987 r. nastąpił odbiór końcowy dróg
i parkingu przez zainteresowane strony. W porozumieniu zakładów patronackich
w obrębie kosztów  i  prac, wykonano dwa  warunkowe  przystanki autobusowe linii 104 przy ul. Bierutowskiej.

W 2015 r. Zarząd ROD Bażant podjął ważną decyzję i wystąpił  do Urzędu Miejskiego Wrocławia do Biura Rozwoju Wrocławia w  sprawie ujęcia ROD Bażant
w planie  zagospodarowania przestrzennego terenu B ogrodu poprzez nadanie mu prawa wieczystego użytkowania.

Dnia 21-12-2015 drogą  Decyzji nr 85/2015 Prezydenta Wrocławia nadał prawa wieczystego użytkowania gruntów terenu B ogrodów  ROD Bażant  przy  ul. Bierutowskiej oznaczonej w ewidencji działek m. Wrocławia  obręb Psie Pole.

1/ AM 10  o pow. 5,9969 ha

2/ AM 10  o pow. 1,0743 ha

O łącznej powierzchni 7,0712 ha


OZ we Wrocławiu informuje: wybuch cysterny z chemikaliami koło ROD „Bażant” – katastrofa ekologiczna – 07.07.2015

W dniu 26 czerwca 2015r. około godziny 15.00 na terenie zakładu HS Wrocław należącego do UTC Aerospace Systems wybuchła cysterna z popłuczynami kwasu siarkowego i chromowego. Wybuch był tak silny, że elementy ścian i dachu wiaty zostały rzucone na przylegające do zakładu działki ROD „Bażant” a same popłuczyny zalały kilkanaście działek. Zaraz po wybuchu na miejscu znalazło się 11 jednostek straży pożarnej oraz służby ratownicze i kontrolne m. innymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które zabezpieczyły teren oraz dokonały pierwszej neutralizacji skażenia na działkach ogrodowych najbardziej dotkniętych wybuchem. Teren został objęty patrolowaniem Policji. Ogłoszono działkowcom by nie zbliżali się do zabezpieczonego  – oznaczonego terenu oraz nie zrywali i nie zbierali owoców i warzyw z zagrożonych działek.

W sobotę 27 czerwca br. rzeczoznawcy majątkowi dokonali oględzin, przeprowadzili inwentaryzację szkód celem sporządzenia wycen i ustalenia wysokości odszkodowań. Od samego początku na miejscu był Zarząd ROD „Bażant” z Prezesem Grażyną AuguścikW sobotę również na teren ogrodu na miejsce katastrofy przybył Prezes Okręgowego Zarządu PZD mgr Janusz Moszkowski, który dokonał oględzin i poczynił pierwsze ustalenia w zakresie niezbędnych działań.

W poniedziałek – w dniu 29 czerwca – przedstawiciele firmy HS Wrocław złożyli wizytę w Okręgowym Zarządzie, zdając szczegółową relację, informując o przyczynach wybuchu oraz o podjętych już decyzjach, m. innymi zabezpieczono pobliski rów melioracyjny aby skażenie nie dotarło do najbliższej rzeki. Podjęto decyzję  o zdejmowanie wierzchniej warstwy gleby oraz o badaniach gleby, roślin i wody w studniach na pobliskich działkach. Przedstawiciele firmy stwierdzili, że wybuchł był zdarzeniem losowym, którego nie można było przewidzieć. Podczas spotkania z przedstawicielami HS Wrocław wręczono pismo Okręgowego Zarządu z wnioskami o :

 • zlecenie badań gleby i roślin na działkach w promieniu 100 m od wybuchu tj. na działkach o nr 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 107, 108, 109, 116, 117, 118, 131, 132, 133, 134, 135,136, 137, 152, 153, 154, 155, 156 i 157,
 • nadesłanie wyników badań  celem poinformowania działkowców, zaleceń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • zlecenia inwentaryzacji szkód, wyceny i wypłaty odszkodowań działkowcom,
 • usunięcie warstwy gleby, roślin, nasadzeń i elementów urządzeń ogrodowych na działkach najbardziej skażonych,
 • podjecie działań w celu przeniesienia, oddalenia zbiorników z popłuczynami od terenu ogrodu.

W dniu 3 lipca 2015r. firma HS Wrocław przekazała do Okręgowego Zarządu odpowiedź, w której poinformowała, że:

 • zleciła podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w remediacji terenów skażonych określenia  wielkości obszaru skażenia, zakresu niezbędnych prac, pobrania próbek gleby, roślinności oraz wód gruntowych (zostały już pobrane),
 • zleciła opracowanie raportu w w/w sprawach również po otrzymaniu wyników badań. Raport będzie przekazany do Okręgowego Zarządu,
 • próbki gleb i roślin zostały również pobrane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który przekaże wyniki badań i zalecenia,
 • zlecono inwentaryzację szkód i ich wycenę celem wypłaty odszkodowań działkowcom,
 • rozpoczęto usuwanie skażonej gleby i wszystkich znajdujących się na niej składników roślinnych i elementów trwałych,
 • HS Wrocław zobowiązała się do odbudowy ogrodzenia zewnętrznego, alei ogrodowej, nawiezienia nowej warstwy ziemi w celu przywrócenia działek do uprawy ogrodniczej,
 • pobrano próbki wody w rowie po zachodniej stronie ogrodzenia ogrodu celem dokonania jej analizy

 

Firma HS Wrocław zobowiązała się do niezwłocznego informowania o postępach i wynikach podjętych działań.

Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu pragnie podziękować Pani Prezes ROD „Bażant” Grażynie Auguścik za wzorowa postawę podczas zdarzenia jak i w kolejnych dniach, za udział, podejmowanie interwencji, informowanie działkowców i współpracę ze wszystkimi stronami zdarzenia.

Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu będzie na bieżąco monitorował wykonanie zobowiązań firmy HS Wrocław.

Szczegółowo o katastrofie poinformowała Gazeta Wrocławska na 1 i 5 stronie w wydaniu w dniu 6 lipca 2015r.